Novosti

17.01.2023

Zakon o radu

 

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Razlog sklapanja

Kada je prestanak unaprijed utvrđen i potreba za poslom iz objektivnih razloga privremena

Objektivni razlozi: zamjena privremeno odsutnog radnika; trajanje posla ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja

 

Rok i broj mogućih ugovora sa jednim zaposlenikom

S istim radnikom mogu se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, a ukupno trajanje najduže 3 godine.

Uzastopni ugovori:

sklopljeni bez prekida ili s prekidom najviše 3 mjeseca, neovisno o tome da li s jednim ili više poslodavaca koji su povezane osobe. Prestankom posljednjeg uzastopnog ugovora, poslodavac sa istim radnikom može sklopiti slijedeći ugovor o radu na određeno vrijeme nakon proteka najmanje šest mjeseci

 

Mogućnost sklapanja ugovora o radu na duži rok od 3 godine

 • zamjena privremeno nenazočnog radnika
 • dovršetak rada na projektu, uključuje financiranje iz fondova EU
 • neki drugi objektivni razlozi i dopušteno posebnim zakonom ii kolektivnim ugovorom

 

Kada ugovor na određeno vrijeme postaje ugovor na neodređeno vrijeme

 • sklopljen protivno odredbama Zakona o radu
 • radnik nastavi raditi i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen
 • nakon 6 mjeseci probnog rada radnik može zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Poslodavac mora dostaviti pisani odgovor uz obrazloženje razloga nemogućnosti sklapanja ugovora na neodređeno vrijeme u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno 60 dana ako zapošljava manje od 20 radnika.

 

PRIJAVA I DOSTAVA UGOVORA

 • Ugovor: prije početka rada
 • Prijava za mirovinsko i zdravstveno: 8 dana od isteka roka za prijavu
 • Ako plaća dobrovoljno mirovinsko osiguranje obavijest o nazivu tijela kojem se obavljaju uplate u roku od mjesec dana

 

SEZONSKI RAD: trajanje: najviše 9 mjeseci

 

SADRŽAJ UGOVORA O RADU (čl.15. Zakona o radu)

 • Ugovor u pisanom obliku
 • Plaća ugovorena u bruto iznosu
 • Neki bitni elementi: trajanje godišnjeg odmora, radnog dana, postupak otkazivanja i sl, moguće pozvati se na odgovarajući zakon, kolektivni ugovor ili Pravilnik o radu

 

RAD NA DALJINU

Izdvojeno mjesto rada, od kuće ili drugi prostor koji nije prostor poslodavca, a određen je ugovorom o radu, obavlja se putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, može biti stalan ili privremeni. U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti (više sile) poslodavac može s radnikom dogovoriti rad na daljinu bez izmjene postojećeg ugovora o radu najduže 30 dana, nakon tog roka dužan mu je ponuditi ugovor o radu sa elementima rada na izdvojenom mjestu. Obvezni sadržaj ugovora o radu na daljinu:

 • organizacija rada i dostupnost poslovnim procesima i suradnicima
 • način i evidencija radnog vremena
 • sredstva rada i naknada troškova za njih
 • naknada ostalih troškova rada na daljinu
 • trajanje rada i način utvrđivanja trajanja rada
 • način ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju

Obveze i prava poslodavca prema radnicima koji rade na daljinu:

 • plaća i druga mater. prava ne smiju biti manja od radnika koji rade u prostoru poslodavca
 • količina dodijeljeni poslova mora omogućiti radniku korištenje dnevnog, tjednog i GO
 • naknaditi troškove zbog obavljanja posla u iznosu prema kolektivnom/ugovoru o radu
 • poslodavac mora osigurati zaštitu privatnosti i ra dna siguran način
 • poslodavac može ući u prostor gdje radnik obavlja posao radi održavanja opreme/ nadzora uvjeta rada, u vrijeme koje je dogovorio sa radnikom i ako je ugovoreno

Radnik može zatražiti izmjenu ugovora i rad na daljinu radi:

 • zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta
 • trudnoće ili rodiljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života
 • pružanja osobne skrbi koja je zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga potrebna članu uže obitelji/osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu

Radnik može prije isteka ugovorenog trajanja rada na daljinu zatražiti da ponovo radi u prostoru poslodavca. Poslodavac je dužan u roku od 15 dana od primitka zahtjeva radnika dostaviti mu obrazloženi pisani odgovor.

 

DODATNI RAD

Mogu obavljati: Radnici koji ukupno rade kod jednog ili više poslodavaca 40 sati tjedno

Ne mogu obavljati radnici:

 • rade na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima o zaštiti na radu
 • rade u skraćenom radnom vremenu zbog zaštite zdravlja i sigurnosti rada (čl.64. Zakona)
 • staž osiguranja računa im se povećanim trajanjem

Odnos radnika i poslodavaca

 • Prije početka rada pisanim putem radnik treba obavijestiti matičnog poslodavca
 • Matični poslodavac može pisanim putem tražiti prestanak dodatnog rada ako za to postoje objektivni razlozi: zakonska zabrana natjecanja; unutar rasporeda radnog vremena kod matičnog poslodavca
 • Poslodavac u dodatnom radu dužan je na zahtjev radnika omogućiti korištenje GO u istom tjednu kao kod matičnog društva

Ugovor o dodatnom radu

 • Ima elemente kao i ugovor o radu, sklapa se u pisanom obliku
 • Može biti na određeno i neodređeno vrijeme
 • Ako je na određeno vrijeme nema maksimalni rok rada
 • Radno vrijeme najduže 8 sati tjedno
 • Ako je raspored nejednak:
 • nejednako razdoblje rasporeda ne smije biti kraće od 1 mjeseca niti duže od 1 godine
 • tjedno najviše 16 sati uključujući i prekovremeni rad
 • u razdoblju od uzastopna 4 mjeseca ne smije raditi duže od prosječno 8 sati tjedno
 • za rad duži od 8 sati tjedno obvezan pisani pristanak radnika  

 

PROBNI RAD

 • najduže 6 mjeseci, produžava se za vrijeme privremene odsutnosti, rodiljskog dopusta
 • kod ugovor na određeno vrijeme trajanje razmjerno trajanju ugovora i naravi posla
 • pri sklapanju novog ugovora o radu sa istim radnikom za iste poslove nema probnog rada
 • otkaz ugovora tijekom trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada
 • otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje jedan tjedan

 

RASPORED RADNOG VREMENA

 • Utvrđuje se: pravilnikom o radu ili ugovorom o radu
 • Obavijestiti radnika o promjeni radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, iznimno u slučaju prijeke potrebe obavijest u razumnom roku; prijeka potreba: okolnosti koje poslodavac nije mogao predvidjeti

 

NEJEDNAKI RASPORED RADNOG VREMENA

 • Razdoblje takvog rasporeda ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od godine dana i mora odgovarati ugovorenom radnom vremenu
 • Tjedno najviše 50 sati, a 60 sati ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom
 • U razdoblju od 4 mjeseca rad može najduže trajati 48 sati tjedno, najduže 6 mjeseci
 • Kolektivnim ugovorom može se može radno vrijeme ugovoriti kao ukupna fond radnih sati u razdoblju trajanja nejednakog radnog vremena bez ograničenja iz prethodna dva stavka, ali ukupan fond radnog vremena sa prekovremenim satima ne može biti veći od prosječnih 45 sati tjedno, najduže 6 mjeseci

 

ZAŠTITA ODREĐENIH KATEGORIJA RADNIKA

 • Maloljetnik: ne smije raditi duže od 8 sati tijekom razdoblja od 24 sata
 • Dobrovoljan pristanak za rad u preraspodjeli i nejednakom radnom vremenu potreban od:

trudnica, roditelja s djecom do 8 godina, radnici s polovicom punog radnog vremena različitih varijanti: kod različitih poslodavaca; radi skrbi

 

ODSUTNOST S POSLA:

 • U kalendarskoj godini radnik ima pravo na plaćeni dopust maksimalno 7 dana za važne osobne potrebe (brak, dijete, teža bolest)
 • Darovatelji krvi imaju pravo na 1 slobodan dan za svako darivanje krvi, neovisno o ostalim danima korištenja odsutnosti s posla
 • Radnik ima pravo 1 dan u kalendarskoj godini zbog hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem kada je prijeko potrebna njegova trenutna nazočnost
 • Članovi uže obitelji: supružnici, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh, maćeha, posvojitelj, osoba koja živi sa radnikom u izvanbračnoj zajednici

 

NEPLAĆENI DOPUST

 • Odobrava se na zahtjev radnika
 • Maksimalno može trajati 5 radnih dana za pružanje osobne skrbi članu uže obitelji/živi u istom kućanstvu zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, poslodavac može zatražiti dokaz

 

PLAĆA

Osnove i mjerila za isplatu plaća utvrđuju se:

 • Pravilnikom o radu: kada Poslodavac zapošljava najmanje 20 radnika
 • Ugovorom o radu: kada Poduzetnik zapošljava manje od 20 zaposlenika
 • Plaća mora biti ugovorena u bruto iznosu
 • Obveza isplate jednake plaće za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti

Dostava obračuna plaće:

 • najkasnije 15 dana od dana isplate
 • u slučaju ne isplate plaće do dospjelosti do kraja mjeseca kada je dospjela

Obračuni su ovršne isprave

 

Sadržaj plaće

 • Ugovorena plaća
 • Dodatak
 • Ostali primici
 • Dodatak: ugovoren razmjerno određenim radnim satima i pod određenim uvjetima: otežani uvjeti rada, prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i na blagdane i sl., te za
 • radni staž i stimulacija

Dodaci na plaću

 • za otežane uvjete rada, prekovremeni rad, rad blagdanom, nedjeljom i neradnim danom; povećanje nedjeljom ne može biti manje od 50%
 • Visina naknade plaće ako nije drugačije ugovoreno utvrđuje se kao prosjek plaće ostvarene u prethodna 3 mjeseca ili plaće koju bi radnik ostvario prethodna 3 mjeseca
 • Iznimno visina naknade u slučaju više sile je 70% prosječne plaće prethodna 3 mjeseca

Primici iz radnog odnosa koji nisu plaća

 • Jubilarna nagrada, regres, božičnica i sl: ugovoreno ili akt poslodavca
 • Naknada troškova: ugovoreno ili akt poslodavca

Prestanak radnog odnosa:

 • Kada radnik navrši 65 godina i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se drugačije ne dogovore
 • Otkaz
 • Sporazum radnika i poslodavca
 • Istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu

 

OTKAZNI ROK:

Početak razdoblja otkaza: od dana dostave otkaza ugovora o radu

Otkazni rok ne teče za vrijeme:

 • Trudnoće
 • Korištenja rodiljskog dopusta i korištenja sličnih prava, dopusta radi skrbi i njege djeteta
 • Privremene nesposobnosti za rad
 • Vršenja dužnosti i prava državljana u obrani
 • Iznimno, otkazni rok teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ako je riječ o postupku likvidacije ili prestanku društva po skraćenom postupku ili je otkaz uručen prije početka razdoblja nesposobnosti radnika za rad

Otkazni rok teče: za vrijeme GO i plaćenog dopusta

Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad, radni odnos prestaje najkasnije istekom 6 mjeseci od početka tijeka otkaznog roka

Radnik koji u trenutku otkaza ima najmanje 65 godina i 15 godina radnog staža ne ostvaruje pravo na otkazni rok.

 

OTPREMNINA KAO POSLJEDICA OTKAZA:

 • Ostvaruje radnik koji je radi najmanje 2 godine prije otkaza
 • Ne ostvaruje ju radnik:
 • sa navršenih 65 godina i 15 godina staža
 • koji je svojim ponašanjem uvjetovao otkaz

Visina otpremnine

 • Ne smije biti manja od 1/3 prosječne mjesečne plaće ostvarene tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Ne smije biti veća od 6 prosječnih mjesečnih plaća ostvarene tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu

 

OBVEZA POSLODAVCA

Imenovati 1 osobu ako zapošljava najmanje 20 osoba, a 2 osobe različitog spola ako zapošljava više od 75 radnika koje su osim njega ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezano za zaštitu dostojanstva radnika, to mogu biti i radnici koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca. Poslodavac je dužan u roku od 8 dana od imenovanja o tome obavijestiti radnike

 

 

 

 

 

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska